Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Dodatek mieszkaniowy
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
  • dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - Wniosek Nr 1
  • dla lokali pozostałych - Wniosek Nr 2
 2. Deklaracja o wysokości dochodów.
Przy składaniu wniosku potwierdzonego przez zarządcę budynku należy przedstawić:
 • dowód osobisty
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu
 • zaświadczenia potwierdzające łączne dochody brutto wszystkich członków gospodarstwa domowego, uzyskane w okresie pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku, po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział "Dodatki mieszkaniowe"
Pokój Nr 20
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Opłaty: Brak
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Inne wskazówki, uwagi:
 • Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.
 • Do dochodu wlicza się składki zdrowotne odprowadzane przez PUP dla osób zarejestrowanych, lecz nie otrzymujących zasiłku dla bezrobotnych
 • Po złożeniu wniosku ustawa upoważnia organ przyznający dodatki mieszkaniowe do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2019 poz. 2133)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gosp. domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U.2013 poz. 589)
Pliki do pobrania:
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 12:16:31)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2020-04-17 08:11:07)