Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
28.04.2021

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich ogłasza konkurs ofert na prowadzenie zajęć profilaktyczno – opiekuńczych w świetlicy profilaktycznej w wymiarze 12 godz. tygodniowo ( w godz.14.00 – 18.00)
Kwalifikacje:
     
     wykształcenie wyższe kierunkowe (pedagogika, resocjalizacja, psychologia itp.)
     dyspozycyjność, kreatywność, komunikatywność.
Załączniki do oferty:
1. CV oraz kserokopie dokumentów poświadczających wymagane kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem.
2. Propozycja trzymiesięcznego programu opiekuńczego z uwzględnieniem zajęć profilaktycznych.

Oferty należy składać w terminie do 10 maja 2021r. w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, kancelaria (pok. nr 1) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Świetlica Profilaktyczna”. Informacje tel. 077 404 93 36

Oferty złożone po terminie, bez wymaganych załączników, nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2021-04-28 13:01:02)