Aktualności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
16.03.2022

Przydatne informacje dotyczące nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy
  1. Przy składaniu wniosku (dwujęzyczne wnioski dostępne w Urzędzie Miejskim oraz elektronicznie w załączeniu) o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię spełniającą wymania art. 29 ustawy o dowodach osobistych. Zdjęcie można wykonać bezpłatnie we wskazanym studiu fotograficznym na podstawie vouchera otrzymanego w Urzędzie Miejskim, pok. nr 7. (Fotografia ma być kolorowa o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji naturalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL).
  2. Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której wniosek dotyczy odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osób, które nie ukończyły 12 roku życia, od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
  3. Potwierdzenia tożsamości organ dokonuje na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie.
  4. Kopię dokumentu na podstawie, którego organ dokonał ustalenia tożsamości dołącza się do wniosku o nadanie numeru PESEL. Z uwagi na konieczność nadania numerów PESEL wielu osobom w krótkim czasie, w celu przyspieszenia tej procedury, osoby mające taką możliwość, mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
  5. Osoby, którym już został nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców) aby mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy będą musiały zgłosić się ponownie do dowolnego organu gminy w celu przedłożenia fotografii i pobrania odcisków palców.

Więcej szczegółów na stronie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich


powrót