Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Pomoc w formie usług opiekuńczych
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie pomocy.
  • Dowód osobisty.
  • Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiegająca się o pomoc taki dokument posiada.
  • Oświadczenie majątkowe.
  • Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia ( przy specjalistycznych usługach opiekuńczych zaświadczenie lekarza psychiatry).
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Pomocy Środowiskowej
pokój nr 10
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Opłaty: opłat brak
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze ustalana jest zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/145/08 z dnia 27-02-2008r. ze zm. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od posiadanego dochodu rodziny. Do dochodu wlicza się również zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty. Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób
Podstawa prawna:
  • ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25-08-2016r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
  • Uchwała Nr XVIII/145/08 z dnia 27-02-2008r. ze zm. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zależności od posiadanego dochodu rodziny.
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 12:25:31)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2020-09-24 07:57:34)