Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Świadczenie pielęgnacyjne
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka,
  • kserokopia dowodu osobistego osoby ubiegającej się.
  • inne dokumenty, jeżeli okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają potwierdzenia odpowiednim dokumentem
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Świadczeń Społecznych
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia pielęgnacyjnego będzie wydana po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami.
Opłaty: brak opłat
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:
  1. matce albo ojcu
  2. opiekunowi faktycznemu dziecka
  3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną
  4. innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to wówczas prawo ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 13:17:26)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2013-02-21 08:18:57)