Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
 • Podanie osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego.
 • Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się.
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej:
  1. w przypadku osoby chorej psychicznie dodatkowo zaświadczenie od lekarza psychiatry
  2. przypadku osoby niepełnosprawnej intelektualnie dodatkowo opinia psychologa
 • Decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty, lub zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc poprzedni
 • pisemna zgoda na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.
 • Wywiad rodzinny (środowiskowy) u osób zobowiązanych o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział "Pomocy Środowiskowej"
Pokój Nr 10
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Opłaty: Brak
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Inne wskazówki, uwagi:
 • Ośrodek Pomocy Społęcznej wydaje decyzję kierującą i ustalającą odpłatność
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję o umieszczeniu
Podstawa prawna:
 • ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz.U. z 2018r. , poz. 734) w sprawie domów pomocy społecznej
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 13:25:44)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2020-09-24 07:57:27)