Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych
Przedmiot sprawy: Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina przeżywająca trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:
  1. opiece i wychowaniu dziecka;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego:
  3. kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.
Dodatkowe informacje:
Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. Rodzinę wspierającą ustanawia wójt (burmistrz) po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

W Gminie Strzelce Opolskie wszelkie sprawy związane z udzielaniem pomocy w formie rodziny wspierającej, jak i ustanawianiem rodzin wspierających, są załatwiane w Ośrodku Pomocy Społecznej – Strzelce Opolskie ul. Krakowska 16, pok. 10.
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2019-10-25 13:20:14)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2019-10-25 13:21:14)