Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Zasiłek pielęgnacyjny
Dodatkowe informacje: Komu przysługuje:
  • niepełnosprawnemu dziecku,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osobie, która ukończyła 75 lat,
  • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Świadczeń Społecznych
Pokój Nr 20 i 21
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie zasiłku pielęgnacyjnego będzie wydana po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami.
Opłaty: brak opłat
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony chyba, że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 13:46:43)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2013-02-21 08:19:18)