Wyszukiwarka spraw
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Wybierz kryterium wyszukiwania:


Tytuł sprawy: Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków,
  • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
  • zaświadczenie szkoły w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 lat,
  • zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (podstawowym dokumentem jest zaświadczenie wydane przez Urząd Skarbowy),
  • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
  • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów,
  • inne niewymienione dokumenty, które mogą mieć wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.
  • w przypadku ubiegania się o dodatek z tyt. urodzenia dziecka zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Świadczeń Społecznych
Pokój Nr 20 i 21
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie zasiłku rodzinnego i dodatków do niego może być wydana po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów.
Opłaty: brak opłat
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Dodatkami do zasiłku rodzinnego są dodatki z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego; samotnego wychowywania dziecka; kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcia roku szkolnego; podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Dodatek do zasiłku przysługuje tylko wtedy, gdy istnieje prawo do zasiłku rodzinnego. Okres zasiłkowy oznacza okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenia rodzinne.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 959).
powrót

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 13:49:04)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2013-02-21 08:17:51)