Deklaracja dostępności
Drukuj Zmniejsz tekst Powiększ tekst Cofnij
Deklaracja dostępności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.opsstrzelce.pl Ośrodka Pomocy Społecznej we Strzelcach Opolskich.

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce opolskie
Tel. 77 463 08 70
Fax 77 463 08 99
Email: info@opsstrzelce.pl
ePUAP: /OPS_SO/SkrytkaESP

Data publikacji strony internetowej: 2010-11-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji po dokonaniu istotnych zmian wyglądu lub struktury prezentowanych informacji: 2010-11-22

Witryna internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne: materiały wideo nie posiadają audio deskrypcji, część plików nie jest dostępna cyfrowo, układ nagłówków jest uszeregowany niezgodnie z hierarchią, większość opublikowanych zdjęć nie posiada alternatywnego opisu,

Dostępne ułatwienia na stronie internetowej OPS:
• Mapa witryny
• Artykuły posiadają opcję zwiększenia lub zmniejszenia liter +A A-

Skróty klawiszowe: Powiększenie treści: Ctrl + Pomniejszenie treści: Ctrl –

Ośrodek Pomocy Społecznej jest w trakcie wyłaniania wykonawcy, który dostosuje witrynę internetową do wymogów stawianych przez ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Z powodu braku technicznych możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej elementów strony internetowej, Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia zgodnie z art. 7 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych alternatywny sposób dostępu. Zgłoszenia można dokonywać na podane powyżej dane kontaktowe.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:
1. Koordynator ds. dostępności: Justyna Kompala tel. 77 463 08 76 email: jkompala@opsstrzelce.pl
2. Koordynator ds. dostępności cyfrowej: Adrian Kastura tel. 77 463 08 80 email: akastura@opsstrzelce.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich ul. Krakowska 16
Do budynku prowadzą 2 wejścia - od ul. Krakowskiej główne wejście oraz z tyłu budynku. Główne wejście znajduje się na poziomie chodnika. Po przejściu przez drzwi biura ośrodka znajdują się na wyższym poziomie, na który prowadzą schody. Do wejścia z tyłu budynku prowadzą schody. Przy tych schodach znajduje się dzwonek dla osób niepełnosprawnych, którego celem jest przywołanie pracownika. Budynek Ośrodka jest dwukondygnacyjny - na parterze i I piętrze znajdują się biura obsługi klienta. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich „Klub Senior+” ul. Parafialna 2
Do budynku prowadzi 1 wejście, które jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim. Pomieszczenia Klubu znajdują się na parterze budynku, brak jest przeszkód architektonicznych (np. progi). Łazienka dostosowana jest do osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich - mieszkania chronione ul. Wyszyńskiego 10
Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście i cały budynek dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Na terenie budynków Ośrodka nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne
Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich nie udostępnia aplikacji mobilnych.
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2021-01-29 07:41:40)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2021-01-29 07:43:00)