Podstawa prawna

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


UCHWAŁA NR X/71/95
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich

z dnia 30 stycznia 1995 roku

w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 1993 roku Nr 13 poz. 60) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h) oraz art. 40 ustęp 2 pkt 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95, Nr 32, poz. 191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz. 253, Nr 89, poz. 518, z 1991 roku Nr 4, poz.18, Nr 110, poz. 473, z 1992 roku Nr 85, poz. 428, Nr 100 poz. 499, z 1993 roku Nr 17, poz.78, z 1994 roku Nr 122, poz. 593) Rada Miejska w Strzelcach Opolskich uchwala co następuje:

§ 1

Tworzy się Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich jako gminną jednostkę organizacyjną.

§ 2

Ośrodek wykonywać będzie zadania własne i zlecone gminy z zakresu pomocy społecznej.

§ 3

Pozostaje w mocy uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXIII/213/92 z dnia 30 grudnia 1992 roku w sprawie wykonywania zadań własnych gminy przez Ośrodek Pomocy Społecznej oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu pomocy społecznej.

§ 4

W Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Strzelce Opolskie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXIV/219/93 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 stycznia 1993 roku, w § 7 ust.1 wyrazy „Ośrodek Pomocy Społecznej” - skreśla się.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Strzelce Opolskie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ

Michał Fiałkowski
/-/ podpis nieczytelny

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-23 11:54:28)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2010-11-30 13:13:14)
Liczba odwiedzin: 2348

Stopka

Zamknij