Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Dodatek mieszkaniowy

Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego:
  • dla lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - Wniosek Nr 1
  • dla lokali pozostałych - Wniosek Nr 2
 2. Deklaracja o wysokości dochodów.
 3. Przy składaniu wniosku potwierdzonego przez zarządcę budynku należy przedstawić:
   
  • dowód osobisty
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu
  • zaświadczenia odpowiednio potwierdzające przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych; dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne; inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych; wszystkich członków gospodarstwa domowego, uzyskane w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
 4. Dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział świadczeń społecznych
Pokój Nr 12
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Opłaty: Brak
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
Inne wskazówki, uwagi:
 • Po złożeniu wniosku ustawa upoważnia organ przyznający dodatki mieszkaniowe do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.
 • Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopad 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (D. U. z 2023 poz. 390 ze zm.)
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.2021 poz. 2021 ze zmianami)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gosp. domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U.2013 poz. 589)
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 12:16:31)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2023-09-18 11:56:54)
Liczba odwiedzin: 12695

Stopka

Zamknij