Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia szkolne i zasiłki szkolne

Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyznanie pomocy materialnej,
  • opinia dyrektora szkoły,
  • zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia zawierające informację o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; lub inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji dochodowej osoby lub rodziny /dochód jest ustalany na podstawie dochodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku/
  • inne niewymienione dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie prawa do pomocy materialnej.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Świadczeń Społecznych
Pokój Nr 20 i 21
Biuro czynne w godzinach:
Poniedziałki od 8.00 do 16:00
Od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie pomocy materialnej (stypendium szkolne lub zasiłek szkolny) wydana będzie po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Stypendium szkolne przysługuje, jeżeli dochód w rodzinie w przeliczeniu na osobę, nie przekracza kwoty 351,00 zł netto.
Opłaty: brak opłat
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym. W przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego, należy obowiązkowo poinformować o tym Ośrodek Pomocy Społecznej. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ze zmianami) – Rozdział 8a Pomoc materialna dla uczniów, art. 90b do 90u.
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 12:21:49)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2011-06-07 08:58:08)
Liczba odwiedzin: 9685

Stopka

Zamknij