Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  1. uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się,
  2. wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  3. orzeczenie o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności osoby wymagającej opieki,
  4. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny z roku kalendarzowego poprzedzającego okres zasiłkowy (do 31-10-2013 jest to dochód z 2011 r.), rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki
  5. inne dokumenty w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej Strzelce Op.
ul. Krakowska 16
I piętro, pokoje 20 i 21
telefon: 77/463-08-78, 77/463-08-77
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja może być wydana po przedstawieniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzje wydaje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku z dokumentami.
Opłaty: bez opłat
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczona możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego nabywa się, gdy dochód w rodzinie nie przekracza kwoty 623,00 zł na osobę. Zasiłek przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.
W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny lub innych zmian mających wpływ na prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenia rodzinne.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r. poz. 3).

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2013-02-21 08:13:04)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2013-02-21 08:18:02)
Liczba odwiedzin: 6637

Stopka

Zamknij