Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Świadczenia z Funduszu alimentacyjnego

Dodatkowe informacje: Komu przysługuje:
Osobie uprawnionej /czyli osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna/ do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Świadczenie przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł. Świadczenie przysługuje w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu uzyskanego przez każdego członka rodziny (podstawowym dokumentem jest zaświadczenie o dochodzie wydane przez Urząd Skarbowy); dochód rodziny jest ustalany na podstawie dochodów uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
  • inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym przede wszystkim:
    - dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej,
    - zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (czyli od komornika sądowego) stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
    - odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Świadczeń Społecznych
Pokój Nr 12 i 21
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie wydana po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, nie później niż w ciągu miesiąca . Świadczenia przyznaje się na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od początku okresu świadczeniowego do końca tego okresu /okres świadczeniowy to okres od 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego/.
Opłaty: brak opłat
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Podstawa prawna: Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r., poz. 1205 z późn. zm.).
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 13:14:17)
Informację zmodyfikował(a): Adrian Kastura (2023-05-16 14:03:22)
Liczba odwiedzin: 9201

Stopka

Zamknij