Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Zasiłek celowy

Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie pomocy.
  • Dowód osobisty.
  • Orzeczenie komisji o stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba ubiegająca się taki dokument posiada.
  • Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie (jeżeli w rodzinie występuje choroba).
  • Zaświadczenie o rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy jeżeli w rodzinie jest osoba bezrobotna (druk do P.U.P. pobrać z OPS.)
  • Zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, jeżeli dziecko uczęszcza do gimnazjum.
  • Oświadczenie majątkowe.
  • Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Pomocy Środowiskowej
pokój nr 10
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Opłaty: opłat brak
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Do dochodu wlicza się również świadczenia rodzinne, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty. Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.
Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12-03-2004r. (Dz.U.04.64.593)

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 13:36:30)
Liczba odwiedzin: 8054

Stopka

Zamknij