Wyszukiwarka spraw

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Tytuł sprawy:

Zasiłek stały

Miejsce załatwienia sprawy: Ośrodek Pomocy Społecznej
Wymagane dokumenty:
  • Wniosek o przyznanie pomocy.
  • Dowód osobisty.
  • Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
  • Oświadczenie majątkowe.
  • Dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
Gdzie odebrać formularze: Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Krakowska 16
47-100 Strzelce Opolskie
Dział Pomocy Środowiskowej
pokój nr 10
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia może być wydana po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego (rodzinnego) lub jego aktualizacji, dokonywanej nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w ciągu 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia z pomocy społecznej. W sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń, wywiad przeprowadza się w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania świadczenia. Decyzje wydaje się w ciągu 30 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji.
Opłaty: opłat brak
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.
Inne wskazówki, uwagi: Zaświadczenia o dochodach i sytuacji zawodowej wymagane są od wszystkich członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Zasiłek stały przysługuje:
  • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej.
  • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

  • Do dochodu wlicza się również świadczenia rodzinne, dochody z pracy dorywczej, dodatek mieszkaniowy, alimenty.
    Odliczeniu podlega kwota wysokości alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób.
Podstawa prawna: Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12-03-2004r. z (Dz.U.04.64.593).

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2010-11-24 14:04:58)
Liczba odwiedzin: 7039

Stopka

Zamknij