Przetwarzanie danych osobowych

Logo BIP
Biuletyn informacji publicznej

Wyszukiwarka

Przejdź do: strona główna
Przejdź do: mapa serwisu
Przejdź do: Kontakt
Przejdź do: Wersja kontrastowa serwisu


Menu główne


Przetwarzanie danych osobowych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ustawa uregulowała kwestie dotyczące przetwarzania danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach prac zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych. Członkowie zespołu oraz grup roboczych mają prawo do przetwarzania danych bez zgody i wiedzy osób, których te dane dotyczą w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, nt: 
  • stanu zdrowia, 
  • nałogów, 
  • skazań, 
  • orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
Należy podkreślić, iż ustawa wyposażając członków zespołu w prawo do przetwarzania danych osobowych określiła wymogi dotyczące członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, mające na celu zapewnienie poufności w zakresie wymiany tych danych, regulując, iż:
  • członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji określonych w ustawie zadań,
  • obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwa w zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych,
  • przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji określonych w ustawie zadań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych członkowie – zarówno zespołu interdyscyplinarnego jak i grup roboczych - składają organowi powołującemu zespół – wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta oświadczenie o treści określonej w ustawie – art. 9c ust. 3
"Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy o odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym".
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Adrian Kastura (2011-11-15 11:50:34)
Liczba odwiedzin: 612

Stopka

Zamknij